Privacy Statement

Privacy Statement

CIMSOLUTIONS verzamelt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met CIMSOLUTIONS.

1. Identiteit

CIMSOLUTIONS B.V. is gevestigd te 4131 NM, Vianen aan de Havenweg 24 en staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23068838.

2. Persoonsgegevens

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om Persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een naam, telefoonnummer, e-mail- of huisadres of CV. CIMSOLUTIONS streeft na om Persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van CIMSOLUTIONS achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

CIMSOLUTIONS verwerkt slechts de minimaal benodigde gegevens. Afhankelijk van welk formulier u invult gaat het om de volgende persoonsgegevens:

a. Geslacht
b. Voornaam
c. Achternaam
d. Woonplaats
e. Bedrijfsnaam (handelsnaam)
f. (Zakelijk) adres
g. KvK-nummer
h. E-mail adres
i. Telefoonnummer (niet verplicht)
j. Functie
k. Hoogst genoten opleiding
l. Motivatiebrief
m. CV
n. Dieetwensen

3. Bijzondere persoonsgegevens

CIMSOLUTIONS verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, maar kan niet garanderen dat websitebezoekers jonger dan 16 jaar toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordiger om gegevens te delen. Indien u als ouder/wettelijk vertegenwoordiger veronderstelt dat CIMSOLUTIONS gegevens heeft van een minderjarige onder uw gezag dan kunt u contact opnemen met CIMSOLUTIONS via privacydesk@cimsolutions.nl om de gegevens te laten verwijderen.

4. Grondslag en doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Doeleinden
Om Persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u te kunnen informeren over CIMSOLUTIONS, u te kunnen voorzien van de door u (aan)gevraagde informatie, uw aanvraag in behandeling te nemen, uw aanmelding in behandeling te nemen en/of uw (open) sollicitatie in behandeling te nemen. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw aanmelding te kunnen verwerken of uw sollicitatie op vacatures of freelance opdrachten te kunnen beoordelen.

CIMSOLUTIONS zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • De afhandeling van uw vragen of verzoeken;
 • Om u de gevraagde informatie toe te sturen;
 • Om uw aanvraag of aanmelding of (open) sollicitatie in behandeling te nemen;
 • De beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
 • Om het werving en selectie proces aan te passen en continu te verbeteren;
 • De beoordeling van de geschiktheid van een freelancer of leverancier voor onze opdrachten;
 • Om het inhuur proces aan te passen en te verbeteren;
 • Om uw aanmelding voor een event te verwerken en u tijdig op de hoogte te stellen van de laatste informatie van dit event;
 • Om de kwaliteit van onze events te verbeteren;
 • Om u te informeren over toekomstige vacatures, freelance opdrachten, evenementen en nieuws van CIMSOLUTIONS;
 • Om statistische data te verzamelen.

Gerechtvaardigd belang
CIMSOLUTIONS heeft een gerechtvaardigd commercieel belang om de door u verstrekte gegevens te verwerken. Het belang van CIMSOLUTIONS wordt daarbij afgewogen tegen uw privacybelang. We verwerken daarom niet meer gegevens dan nodig om u van dienst te zijn.

5. Geautomatiseerde verwerking

CIMSOLUTIONS maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten worden genomen.

6. Bewaartermijn

CIMSOLUTIONS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Sollicitatie: CIMSOLUTIONS bewaart uw persoonsgegevens en die van uw referenten tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Met toestemming van de sollicitant worden gegevens maximaal drie jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.
 • Open aanmelding ZZP (via website): CIMSOLUTIONS bewaart uw persoonsgegevens drie jaar of zeven jaar na einde klantrelatie.
 • Open aanmelding leverancier (via website): CIMSOLUTIONS bewaart uw persoonsgegevens drie jaar of zeven jaar na einde klantrelatie.
 • Aanmelding CIMSOLUTIONS event: In het geval van een zakelijk event bewaart CIMSOLUTIONS uw gegevens vijftien jaar na einde klantrelatie. In het geval van een persoonlijk event bewaart CIMSOLUTIONS uw persoonsgegevens drie jaar.
 • Contactformulieren: CIMSOLUTIONS bewaart de gegevens die u ons toestuurt voor de afhandeling van uw vraag/verzoek, op basis van bovengenoemde bewaartermijnen, dan wel zolang als naar de aard en strekking nodig is.

7. Wij delen uw gegevens niet met derden

Alle aan CIMSOLUTIONS verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door CIMSOLUTIONS aan derden worden verkocht, verhuurd of verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals ons CRM systeem, ons ATS (applicant tracking system) en onze website softwareleverancier sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Cookies

Naast Persoonsgegevens gebruikt CIMSOLUTIONS “cookies”. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer of op andere apparaten met internet toegang wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Google Analytics
Via onze Website worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst “Google Analytics”, die CIMSOLUTIONS afneemt. Google Analytics wordt door CIMSOLUTIONS gebruikt om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en het gebruik van de website te optimaliseren. Google kan deze informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De verkregen informatie wordt overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het delen van gegevens buiten de EU is alleen toegestaan indien de Europese Commissie heeft bepaald, door het nemen van een ‘adequaatheidsbeslissing’, dat een land een passend niveau van gegevensbescherming biedt. Het EU-VS privacy shield is een adequaatheidsbeslissing. Onder dit ‘shield’ valt Google. Lees hier het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Wij mogen persoonsgegevens van onze website bezoekers verwerken met Google Analytics zonder uw voorafgaande toestemming omdat:

 • Wij hiervoor met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten;
 • Wij het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
 • Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
 • Wij het ‘gegevens delen’ hebben uitgezet in Google Analytics;
 • Wij geen demografische gegevens (geslacht, leeftijd, et cetera) delen;
 • Er sprake is van een duidelijke bewaartermijn van 26 maanden.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“liken” en “tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van het betreffende social media platformen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er volgens de Europese Commissie sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9. Beveiliging

CIMSOLUTIONS beveiligt en beschermt uw gegevens op de volgende wijzen:

 • CIMSOLUTIONS zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken;
 • CIMSOLUTIONS vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat;
 • CIMSOLUTIONS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door u online ingevulde gegevens worden via een beveiligde verbinding naar ons verzonden;
 • CIMSOLUTIONS zal uw persoonsgegevens binnen de wettelijk gestelde termijn van een maand verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt.

10. Uw privacy rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking kunt u een aantal rechten uitoefenen op de gegevensverwerking door CIMSOLUTIONS. Wanneer u deze rechten wilt uitoefenen dan kunt u contact opnemen met CIMSOLUTIONS door een e-mail te sturen naar privacydesk@cimsolutions.nl. CIMSOLUTIONS behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Inzage, rectificatie en wissen
U heeft recht op inzage welke persoonsgegevens CIMSOLUTIONS van u verwerkt. Persoonsgegevens die niet kloppen kunt u laten rectificeren. U kunt uw gegevens ook laten wissen indien ze niet meer nodig zijn voor het doeleind waarvoor ze zijn verwerkt of indien gegevens zijn verwerkt met toestemming en u deze toestemming intrekt.

Beperking van de verwerking
U kunt het verwerken van de gegevens ook beperken, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, CIMSOLUTIONS de gegevens niet meer nodig heeft of u in afwachting bent van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die wij hebben verwerkt op te vragen en te ontvangen, om ze vervolgens aan een andere partij over te dragen indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en verloopt via een geautomatiseerd procedé.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over hoe CIMSOLUTIONS met uw gegevens omgaat dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Aanpassing Privacy Statement

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. CIMSOLUTIONS mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op de website worden geplaatst.

Vianen, 8 november 2019

  Benieuwd naar onze vacatures?

  Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

  Geïnteresseerd?

  Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.