Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden CIMSOLUTIONS website

Algemeen
De toegang tot en het gebruik van de website van CIMSOLUTIONS (hierna “de Website”) is nadrukkelijk onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder CIMSOLUTIONS wordt verstaan de gehele CIMSOLUTIONS Groep.

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan CIMSOLUTIONS niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
CIMSOLUTIONS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze Website is eigendom van CIMSOLUTIONS. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud en vorm van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan CIMSOLUTIONS of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIMSOLUTIONS mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden
CIMSOLUTIONS draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. CIMSOLUTIONS aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIMSOLUTIONS is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan CIMSOLUTIONS verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door CIMSOLUTIONS aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Gegevensbescherming – cookies
CIMSOLUTIONS kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan CIMSOLUTIONS anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van CIMSOLUTIONS. CIMSOLUTIONS zal deze informatie voornamelijk gebruiken om d websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. CIMSOLUTIONS zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

Wijzigingen van deze voorwaarden
CIMSOLUTIONS behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

    Benieuwd naar onze vacatures?

    Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

    Geïnteresseerd?

    Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.