Overheid | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De overheid heeft als taak om beleid uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. Onze klanten in de sector Overheid, zoals het Ministerie van OCW, de Belastingdienst, het Ministerie van V&W, het Ministerie van BZK, het CBS, Europol, ISC, het Ministerie van Justitie en het Kadaster maken voor hun informatiesystemen steeds vaker gebruik van Internet technologie, open standaarden, Data Warehouses, Portals en Business Intelligence. De huidige systemen worden getransformeerd naar systemen, die bestaan uit herbuikbare componenten, die veelal via het web toegankelijk zijn (de 1-loket gedachte). De informatiesystemen dienen laagdrempelig, betrouwbaar en veilig te zijn en absoluut foutloos ontworpen en ontwikkeld te worden. Er is daardoor een toenemende aandacht voor gestructureerd testen.

CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert en test in nauwe samenwerking met onze overheidsklanten kwalitatief hoogwaardige (Internet) systemen zoals: elektronische belastingaangifte voor bedrijven, statistische publicatiesystemen, bekostigingssystemen voor de onderwijssector, vertrouwelijke systemen voor politie en justitie, geografische informatiesystemen, planningsystemen, software voor het beheren, bewerken en ter beschikking stellen van weggegevens van het rijkswegennet, opleiding en begeleiding van .NET en J2EE ontwikkelaars, workflow management, document management en management informatie systemen.

Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector Overheid presenteren wij u met trots het voorbeeld van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
CIMSOLUTIONS is voorkeursleverancier van het Ministerie van OCW op de percelen "Beheer en Onderhoud" en "Systeem-ontwikkeling". Onder het raamcontract worden verschillende opdrachten uitgevoerd bij de stafeenheid ICT, de interne dienstverlener van CFI.

CFI is als OCW uitvoeringsorganisatie belast met twee taken: de bekostiging van onderwijsinstellingen en informatievoorziening.
De bekostiging omvat de financiering van zo'n 9.000 instellingen. Daarmee is ruim 20 miljard euro per jaar gemoeid. De andere hoofdtaak betreft de verzameling, bewerking en overdracht van (vooral kwantitatieve) gegevens van en voor diezelfde onderwijsinstellingen. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor zowel de bekostiging als voor beleidsontwikkeling. CFI levert informatie over de uitvoering van haar taken via o.a. het Gele katern (nieuwe naam Regelingen OCW), het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) en de internet-site (CFI-online).

CIMSOLUTIONS werkt voor CFI als Infrastructuur Specialist, Internet/intranet Beheerder, Software Engineer Technisch Applicatiebeheerder en Proces Reviewer:
Er zijn voorbereidingen getroffen aan de ICT infrastructuur ten behoeve van het project LSPO (Lump Sum Primair Onderwijs, een nieuwe manier van budgettering en kostenverrekening in de onderwijswereld). Er is gezorgd voor de omgevingen SIT (Systeem Integratie Test), FAT (Functioneel Acceptatie Test), PAT (Productie Acceptatie Test) en productie van het product LSPO, rekening houdend met meerdere releases. Onder de werkzaamheden vielen hardware, besturingssystemen (standaard CFI W2K3 serverinrichting) en netwerk functionaliteit.
Er is advies gegeven en ondersteuning geboden over het in gebruiknemen en in beheer houden van grootschalige en cruciale nieuwe extern ontwikkelde .NET / Oracle / Hummingbird (document management) applicaties binnen de huidige infrastructuur. Onder het takenpakket viel ook het toezien op correct gebruik van infrastructuur.
De verhuizing van externe webapplicaties naar het interne webfarm is begeleid. Er is geholpen met de uitvoering. De webapplicaties maakten gebruik van complexe en slecht onderhoudbare zoekmechanismen. Met behulp van Microsoft Index Server en ASP is de zoekfunctionaliteit vervangen en verder uitgebreid.
Medewerkers van CIMSOLUTIONS zijn als Software Engineer, Technisch Applicatiebeheerder en Reviewer betrokken bij de invoering, het beheer en bij projecten van diverse .NET / Oracle applicaties, zoals RVI (bekostiging voortgezet onderwijs), Gele katern en objectenbeheer. Samen met gebruikers wordt op een DSDM manier functionaliteit naar prioriteit ingedeeld waarna er iteratief wordt opgeleverd. Het werk bestaat uit het beheren en ontwikkelen van complexe software voor het voortgezet onderwijs waarbij nieuwe wetgeving veelvuldig tot aanpassingen leidt.

Download flyer in PDF formaat